Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Chú ý! Pass phía dưới link download! ___ Note! Password under link download
Thống Kê Diễn Đàn

Bài Viết Mới

Chủ Đề Sôi Động

TV Tích Cực

  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn Đàn » Học Đồ Họa » Học Corel » Bài 4 _ Thực hành cụ thể một số công cụ_Phần 3
Bài 4 _ Thực hành cụ thể một số công cụ_Phần 3
netview
Colonel
Nhóm: Administrators
Bài Viết: 190
Reputation: 0
Trạng Thái: Offline
13. Eyedropper Tool: Coâng cuï sao cheùp maøu toâ.

* Huùt maøu töø caùc ñoái töôïng vector:

Nhieäm vuï cuûa chuùng ta trong baøi naøy seõ huùt maøu ñen töø hình troøn, sau ñoù ñoå maøu cho hình vuoâng.

 

Töø hoäp coâng cuï Tool Box baïn click choïn coâng cuï Eyedropper

Thanh thuoäc tính cuûa coâng cuï baïn choïn Object Attributes

Click chuoät treân ñoái töôïng muoán laáy maøu (hình troøn).

Nhaán phím Shift ñoàng thôøi click chuoät leân ñoái töôïng caàn phuû maøu (hình vuoâng). Keát quaû hình vuoâng seõ ñöôïc phuû maøu ñen.

* Huùt maøu treân hình Bitmap: Khi baïn Import moät hình aûnh vaøo Corel thaáy maøu raát ñeïp. Muoán huùt maøu giôø phaûi laøm sao?

Giôø ñaây chuùng ta ñaõ coù trôï thuû Eyedropper Tool chuyeän naøy thaät ñôn giaûn.

Nhìn kyõ treân thanh thuoäc tính khi choïn coâng cuï Eyedropper, choïn muïc Color Sample

 

 

 + sample size: dieän tích laáy maãu, caøng nhoû maøu caøng laáy chính xaùc ngay ñieåm click chuoät (1x1pixel, 2x2 pixel, 5x5 pixel).

 + Huùt maøu töø hình bitmap, sau ñoù nhôù baám Shift (coâng cuï chuyeån thaønh coâng cuï PaintDroper) cho pheùp toâ maøu vöøa huùt cho ñoái töôïng vector ---> click leân ñoái töôïng muoán toâ maøu.

14. Outline Tool: Nhoùm coâng cuï ñöôøng vieàn (Outline).

15. Fill Tool, Interactive Fill Tool: Nhoùm coâng cuï toâ maøu cho ñoái töôïng.

16.1. Fill Color Dialog (Toâ maøu ñoàng nhaát): Ñeå thöïc hieän toâ maøu ñoái töôïng, baïn click choïn ñoái töôïng baèng coâng cuï Pick Tool ---> Click choïn vaøo bieåu töôïng Fill Color Dialog hoaëc nhaán toå hoäp phím Shift + F11 ---> Hoäp thoaïi Uniform Fill hieån thò:

* Lôùp Models: Click choïn vaøo oâ Model ñeå löïa choïn heä maøu trong danh saùch. Di chuyeån chuoät leân baûng maøu ñeå choïn moät maøu thích hôïp hoaëc keùo thanh tröôït ñeå choïn maøu.

Baïn coù theå nhaäp giaù trò maøu cho heä maøu maø baïn choïn. Ví duï: neáu baïn choïn heä maøu laø CMYK thì nhaäp caùc giaù trò maøu vaøo caùc oâ trong khung Components ---> Choïn xong, click OK ñeå chaáp nhaän maøu toâ cho ñoái töôïng.

* Lôùp Mixers:

Click choïn vaøo oâ ñeå löïa choïn heä maøu trong danh saùch, keùo chuoät xoay trong khung maøu ñeå coù baûng maøu thích hôïp thay ñoåi trong khung. Hoaëc click choïn caùc thoâng soá baûng maøu trong oâ Hues vaø Variation.

Baïn cuõng coù theå nhaäp vaøo giaù trò maøu cho töøng heä maøu trong khung Components ---> Choïn xong, click OK ñeå chaáp nhaän maøu neàn toâ cho ñoái töôïng.

* Lôùp Palettes: Click choïn kieåu heä maøu Palettes trong oâ di chuyeån chuoät leân baûng maøu ñeå choïn oâ maøu thích hôïp. Keùo thanh tröôït ñeå thay ñoåi maøu saéc trong baûng maøu.

Keùo thanh tröôït ñeå taêng ñoä ñaäm nhaït cuûa maøu baïn choïn ---> Choïn xong, click OK ñeå chaáp nhaän maøu choïn cho ñoái töôïng.

16.2. Fountain Fill Tool: Coâng cuï toâ maøu chuyeån saéc.

     Ñeå thöïc hieän toâ maøu ñoái töôïng, baïn click choïn ñoái töôïng baèng coâng cuï Pick Tool ---> Click choïn coâng cuï Fill Color Dialog treân hoäp Tool Box, hoaëc nhaán toå hoäp phím F11.

---> Hoäp thoaïi Fountain Fill hieån thò:

Hoäp thoaïi Fountain Fill hieån thò vôùi 4 kieåu toâ maøu chuyeån saéc khi click vaøo oâ Type, baïn seõ coù 4 tuyø choïn toâ maøu khaùc nhau:

+ Linear: chuyeån saéc theo ñöôøng thaúng.

+ Radial: chuyeån saéc theo ñöôøng hình troøn.

+ Conical: chuyeån saéc theo hình noùn.

+ Square: chuyeån saéc theo hình vuoâng.

Center offest: di chuyeån taâm maøu chuyeån saéc. Khoâng ñöôïc kích hoaït neáu baïn choïn kieåu chuyeån saéc laø Line trong oâ Type

+ Horizontal: dòch chuyeån taâm chuyeån saéc theo chieàu ngang.

+ Vertical: dòch chuyeån taâm chuyeån saéc theo chieàu doïc.

– Color blend: thöïc hieän pha troän maøu saéc vôùi hai tuyø choïn:

+ Two Color: khi baïn choïn muïc naøy, moät baûng moät seõ hieån thò giuùp baïn thöïc hieän pha troän giöõa hai maøu.

+ From : Nhaáp choïn seõ coù moät baûng maøu hieän ra, baïn click choïn moät maøu.

+ To: click choïn seõ coù moät baûng maøu hieän ra, baïn click choïn moät maøu.

+ Custom: Thöïc hieän pha troän giöõa nhöõng maøu ñöôïc choïn. Khi ñöôïc choïn daõy ñaët nhöõng ñieåm maøu vaø baûng maøu hieån thò nhö sau:

• Click choïn maøu trong oâ maøu ñeå toâ maøu cho nhöõng ñieåm maøu trong baûng maøu.

• Ñöa troû chuoät vaøo trong daõy maøu vaø Double click chuoät, moät hình tam giaùc maøu ñen xuaát hieän treân daõy maøu töôïng tröng cho moät ñieåm maø khi taïo ñöôïc caùc ñieåm maøu, baïn click chuoät leân ñieåm maøu vaø keùo chuoät ñeå thay ñoåi vò trí phoái maøu cuûa ñieåm maøu.

Muoán boû moät ñieåm maøu , baïn click chuoät choïn ñieåm maøu vaø nhaán phím Delete treân baøn phím hoaëc double click chuoät leân ñieåm maøu.

– Position: cho bieát vò trí cuûa ñieåm maøu, baïn coù theå nhaäp giaù trò trong naøy ñeå ñònh chính xaùc vò trí ñieåm maøn thay vì phaûi keùo ñieåm maøu.

Option bao goàm caùc löïa choïn:

+ Angle: goùc cho bieát höôùng cuûa maøu. Baïn nhaäp giaù trò vaøo oâ naøy ñeå ñònh goùc giaù trò höôùng cuûa maøu hoaëc nhaán troû chuoät vaø di chuyeån trong oâ maøu beân caïnh Angle trong khung Option.

+ Steps : nhöõng böôùc maøu, maëc ñònh laø 256. Muoán thay ñoåi böôùc maøu, baïn click choïn vaøo bieåu töôïng beân caïnh.

OÂ Presets: chöùa danh saùch caùc kieåu toâ ñöôïc choïn phoái saün. Khi ñaõ phoái maøu xong, neáu baïn muoán löu laïi kieåu phoái maøu naøy, baïn ñaët teân cho kieåu phoái maøu trong khu Presets vaø click choïn vaøo nuùt ñeå löu kieåu phoái maøu. Muoán boû kieåu phoái maøu naøo, baïn choïn kieåu ñoù trong khung Presets vaø click choïn vaøo nuùt ñeå boû. Thöïc hieän xong, click OK maøu baïn phoái seõ laø maøu toâ cho ñoái töôïng baïn choïn.

Chào Bạn
Diễn Đàn » Học Đồ Họa » Học Corel » Bài 4 _ Thực hành cụ thể một số công cụ_Phần 3
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BegoBook: begobook@gmail.com