Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Chú ý! Pass phía dưới link download! ___ Note! Password under link download
Thống Kê Diễn Đàn

Bài Viết Mới

Chủ Đề Sôi Động

TV Tích Cực

  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn Đàn » Học Đồ Họa » Học Corel » Bài 4 _ Thực hành một số công cụ_Phần 2
Bài 4 _ Thực hành một số công cụ_Phần 2
netview
Colonel
Nhóm: Administrators
Bài Viết: 190
Reputation: 0
Trạng Thái: Offline
9. Coâng cuï Pen Tool:

Gioáng nhö caây buùt, cho pheùp baïn veõ nhöõng chi tieát töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Trong khi veõ baïn coù theå keát hôïp nhaán vaøo keùo chuoät taïo caùc ñöôøng cong.

10. Coâng cuï Smart Fill vaø Smart Drawing Tool:

Smart Fill: Duøng ñeå toâ phuû thoâng minh, khi caùc ñöôøng neùt giao nhau thì chuùng seõ taïo ra caùc maûng kheùp kín. ta duøng Smart fill ñeå ñoå maøu vaøo caùc khu vöïc bò chia caét.

Ñeå deã hình dung, chuùng ta cuøng thöïc haønh phuû maøu thoâng minh cho hình döôùi. Baïn quan saùt chuùng ta chæ phuû maøu hình chöõ nhaät, coøn caùc vuøng khaùc khoâng phuû maøu. Chæ caàn choïn coâng cuï vaø click chuoät ta seõ ñöôïc keát quaû nhö yù.

       

Smart Drawing: laø coâng cuï veõ thoâng minh, coâng cuï seõ suy ñoaùn neùt veõ cuûa ta ñeå quy vaøo moät hình daïng hình hoïc gaàn vôùi hình daïng cuûa chuùng. ví duï ta veõ moät ñöôøng hôi cong, noù seõ ñöa ra moät ñöôøng thaúng.

 

Veõ:

 

Keát quaû:

 

11. Rectangle Tool, Ellipse Tool, ... : Nhoùm coâng cuï veõ hình hoïc (veõ hình chöõ nhaät, vuoâng, troøn, ..)

Ñeå veõ hình chöõ nhaät, choïn coâng cuï Rectangle click chuoät traùi taïi ñieåm A, nhaán vaø keùo chuoät tôùi ñieåm B. Keát quaû thu ñöôïc hình chöõ nhaät theo yù muoán.

Cuõng vôùi coâng cuï naøy, trong quaù trình nhaán vaø keùo chuoät neáu baïn keát hôïp nhaán phím Ctrl laäp töùc ta seõ coù ñöôïc hình vuoâng. Cuï theå hình döôùi khi veõ hình chöõ nhaät ta keát hôïp nhaán phím Ctrl laäp thöùc hình vuoâng seõ ñöôïc ñònh hình. Tuy nhieân coù nhieàu caùch ñeå veõ hình vuoâng khoâng nhaát thieát chuùng ta phaûi duøng caùch naøy, chaúng haïn töø thanh thuoäc tính baïn nhaäp kích thöôùc daøi roäng baèng nhau cuõng. thu ñöôïc hình vuoâng theo yù muoán.

12. Interactive Blend Tool: Hieäu öùng Blend taïo moät loaït caùc ñoái töôïng trung gian coù lieân keát vôùi caùc ñoái töôïng ban ñaàu, nhöõng ñoái töôïng trung gian mang thuoäc tính coù nhöõng ñaëc ñieåm chuyeån tieáp tuyø thuoäc vaøo hai hay nhieàu ñoái töôïng ban ñaàu. Söû duïng coâng cuï Interactive Blend taïo ra ñöôïc nhöõng hieäu öùng ñeïp maét, ñaëc bieät laø khi toâ maøu lan toaû cho nhöõng ñoái töôïng. Ñeå hieåu roõ hôn veà coâng cuï naøy. Baïn haõy Click choïn coâng cuï Interactive Blend treân hoäp ñoà ngheà ToolBox, luùc naøy con chuoät seõ bieán thaønh hình daïng sau:

Click chuoät leân ñoái töôïng A (hình 1), nhaán giöõ chuoät di chuyeån tôùi ñoái töôïng B, thaû chuoät ra moät loaït ñoái töôïng trung gian xuaát hieän giöõa hai ñoái töôïng naøy (hình 2).

Hình 1

Hình 2

Khi thöïc hieän thao taùc vôùi coâng cuï Blend, thanh thuoäc tính coâng cuï cuõng ñöôïc kích hoaït.

Trong oâ Presets: chöùa nhöõng kieåu Blend ñöôïc taïo maëc ñònh trong CorelDRAW.

Number of Steps or offset Between Blend Shapes: thay ñoåi soá böôùc chuyeån tieáp giöõa hai ñaàu ñoái töôïng (cuõng chính laø soá ñoái töôïng trung gian) vaø khoaûng caùch giöõa hai ñoái töôïng trong khoái Blend.

Baïn nhaäp giaù trò thích hôïp vaøo trong oâ vaø nhaán Enter ñeå nhaän thaáy keát quaû.

Blend Direction: thöïc hieän quay khoái Blend vôùi moät giaù trò goùc nhaäp trong oâ naøy.

Loop Blend: laëp laïi hieäu öùng Blend vôùi giaù trò goùc quay trong oâ Blend Direction laøm dòch chuyeån ñoái töôïng khoûi höôùng Blend ban ñaàu ñöôïc kích hoaït khi muïc Blend Direction ñöôïc choïn.

Chào Bạn
Diễn Đàn » Học Đồ Họa » Học Corel » Bài 4 _ Thực hành một số công cụ_Phần 2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BegoBook: begobook@gmail.com